ชมรมเภสัชกรภาคใต้

     เป็นชมรมที่เกิดจากกลุ่มเภสัชกรที่ปฏิบัติงานอยู่ใน 14 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ชุมพร ระนอง ภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

วัตถุประสงค์ของชมรม:

 • เพื่อเป็นตัวแทนของสมาชิก ในด้านวิชาชีพเภสัชกรรม
 • เพื่อพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรม และดำรงไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดของสังคมและวิชาชีพ
 • เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับวิชาชีพ ให้สอดคล้องกับบริบทของเภสัชกรภาคใต้
 • เพื่อให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบเคราะห์กรรม และได้รับความเดือดร้อน 
 • เพื่อส่งเสริมเผยแพร่บทบาทเภสัชกรและวิชาชีพเภสัชกรรม แก่ประชาชน
 • เพื่อเป็นสื่อและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในชมรม
CALL 074-239125          ข้อมูลเพิ่มเติม 

เครือข่ายพันธมิตร

     ปัจจุบันชมเภสัชกรภาคใต้ประกอบไปด้วยกลุ่มเครือข่ายพันธมิตรจากทั้งหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชนหลายหน่วยงาน ร่วมมือร่วมใจช่วยกันขับเคลื่อนวิชาชีพเภสัชกรรมให้มั่นคงและยั่งยืน

กลุ่มเครือข่ายพันธมิตร:

 • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • สมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • โรงพยาบาล และร้านยาใน 14 จังหวัดภาคใต้
 • ชมรมเภสัชกรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภาคใต้
 • ชมรมเภสัชกรชุมชนต่างๆ ใน 14 จังหวัดภาคใต้
 • กลุ่มเภสัชกรการตลาดภาคใต้
 • สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
CALL 074-239-125

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรมชมรมล่าสุด

ข่าวงานประชุมวิชาการล่าสุด

ข่าวเด่น

สำนักงานชมรมเภสัชกรภาคใต้


48 ถ.ศุภสารรังสรรค์ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110 Tel. 074-239125
e-mail: southrxclub@gmail.com
southrx social
ติดตามชมรมเภสัชกรภาคใต้ได้ที่
facebook banner

Web Admin 
ผศ.ดร.กฤษณ์ สุขนันทร์ธะ 
Krit(at)Pharmacy.psu.ac.th